Pomiary Elektryczne

Pomiary elektryczne Łódź

W każdym domu, mieszkaniu, biurze czy przedsiębiorstwie znajduje się instalacja elektryczna. By móc cieszyć się jej bezawaryjnością, wydajnością, a przede wszystkim całkowitym bezpieczeństwem domowników czy użytkowników, należy wykonywać pomiary elektryczne. Dlaczego są tak istotne? Czym powinny się charakteryzować? Przyjrzyjmy się zagadnieniu z bliska. Gotowi na garść praktycznych wskazówek? Zaczynamy!

Pomiary Elektryczne Łódź

Zadzwoń teraz i skorzystaj z naszej pomocy

Pomiary elektryczne i ich charakterystyka

Pomiary wykonuje się w celu sprawdzenia, czy dana instalacja, jak również zainstalowane urządzenia wykorzystujące do swojej pracy energię elektryczną, są prawidłowo zainstalowane. Pierwszą czynnością są oględziny polegające na sprawdzeniu, czy instalacja nie jest uszkodzona a kontakty elektryczne dobrze przymocowane. Co więcej, sprawdza się, czy gniazda elektrycznego znajdują się w wymaganej przepisami prawa odległości od natrysków, czy wanien. Po wstępnej ocenie środowiska wykonywane są pomiary instalacji.

Przebieg pomiaru elektrycznego Łódź

Pomiar skuteczności zerowania

Polega na wykonaniu m.in. pomiaru skuteczności zerowania. W ramach niego sprawdzona zostaje ochrona przeciwporażeniowa. Polega na szybkim wyłączeniu zasilania i sprawdzeniu, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa odłączy zasilanie w momencie, gdy pojawi się napięcie na metalowej obudowie urządzenia.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji także wchodzi w skład pomiarów elektrycznych. Wykonywany jest w celu sprawdzenia, czy izolacja przewodów w instalacji elektrycznej jest zachowana na dostatecznie dobrym poziomie. Jeśli pomiary wykażą zbyt niską wartość rezystancji izolacji, wówczas może dochodzić do wadliwego działania wyłączników przeciwporażeniowych.

Pomiar wyłączników różnicowoprądowych

Ostatnim rodzajem badań wykonywanych w ramach pomiaru elektrycznego jest sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych. Dzięki niemu dokonamy sprawdzenia, czy wyłączniki odłączą zasilanie w razie porażenia prądem elektrycznym.

Po wykonanych pomiarach przygotowywany jest protokół, który zawiera informacje z dokonanych oględzin, pomiarów elektrycznych, zestawienie wyników oraz informacje o odchyleniach od normy, przeprowadzonych zmian czy rozbudowach, jeśli takie wystąpiły.

Kiedy powinno wykonywać się pomiary elektryczne?

Pomiary instalacji elektrycznej w Łodzi wykonywane są zawsze przed oddaniem obiektu do użytku, w którym modernizowano bądź instalowano urządzenia elektryczne. W praktyce oznacza to, że każdy nowo wybudowany obiekt należy poddać specjalistycznym pomiarom instalacji elektrycznej. Co więcej, pomiary powinny być wykonywane każdorazowo w razie niebezpiecznych czynników zewnętrznych, które oddziałują na obiekt, np. pożar, powódź czy wyładowania atmosferyczne.

Pomiary elektryczne- dlaczego ich wykonanie jest tak istotne?

Stanowią one podstawę bezpieczeństwa związaną z eksploatacją instalacji elektrycznej znajdującej się w budynkach. Regularne, rzetelne pomiary sprawiają, że minimalizuje się ryzyko takich zdarzeń jak często śmiertelne w skutkach porażenie prądem elektrycznym. Co więcej, brak wykonania pomiarów może wiązać się z karą pieniężną, nakładaną przez Państwową Inspekcję Pracy, jak również Straż Pożarną.

Należy wykonywać je także z uwagi na ubezpieczenie, którym objęty jest dany obiekt. W przypadku ich braku nie można liczyć na odszkodowanie związane np. z pożarem.

pomiary i projekty elektryczne